Site Loader

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Partnerships

verzekeringen

Onze grootste partner voor verzekeringen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
boekhoudprogramma
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
Onze partner voor boekhoudprogramma’s
internet
Onze partner voor internet
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
 

volume-2-issue-3

Van oudsher wordt in het Verenigd Koninkrijk weinig aandacht besteed aan de gearresteerde bevolking. De invoering van het NEW-ADAM-programma heeft hier veel aan veranderd. Tot op heden zijn arrestanten niet opgenomen in onderzoek dat relevant is voor de normalisering van het drugsgebruik en er wordt gesteld dat dit wel het geval zou moeten zijn. In dit artikel op CJP.org.uk worden zes redenen genoemd die samen de geschiktheid van arrestanten voor de normalisatiesthesis aantonen.

Er zijn genoeg onderzoeken gedaan naar normalisatie

Ten eerste, wanneer men de hedendaagse drugsscene verkent en constateert dat druggebruik in het centrum van de jeugdcultuur staat, kunnen veel van de onderscheidingen die ooit werden gehanteerd om arrestanten te definiëren als zeer afwijkend vanwege hun druggebruik niet langer worden gehandhaafd; ten tweede, een divers scala aan groepen gebruikt drugs als onderdeel van hun dagelijkse levensstijl en de toevoeging van arrestanten draagt alleen maar bij aan de bestaande diversiteit;…

volume-8-issue-2

Dit document onderzoekt de huidige opleiding van jeugdrechters en suggereert dat er nu een polarisatie is tussen het onderwijs van jeugdrecht in Engeland en Wales in een nutteloze beroeps-academische dichotomie. Het document traceert de ontwikkeling van de jeugdrechtvaardigheidsstichting en identificeert de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen kritische houding en ‘onderbouwing van kennis’ door het proces van het ontwikkelen van het leren binnen de werksetting serieus te nemen via CJP.

Waar kijkt dit document specifiek naar?

  • Het document eindigt met een aanbeveling voor een ‘gesynthetiseerd curriculum’ dat zowel de betrokkenheid van de werkgever als de ‘academische integriteit’ zou vergemakkelijken. Dit curriculum kan op zijn beurt bijdragen aan de ontwikkeling van ‘geïnformeerde beroepsbeoefenaren’ die in staat zijn om de zeer dringende behoeften van jeugdcriminaliteit en asociaal gedrag aan te pakken.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, …

volume-13-issue-2

In dit document wordt onderzocht hoe het onderliggende conservatisme op het gebied van recht en orde in Engeland en Wales en Canada vorm heeft gegeven aan het jeugdrechtbeleid en dit heeft gedefinieerd. We stellen dat culturele en politieke invloeden de implementatie hebben beïnvloed op manieren die aanvankelijk niet waren voorzien en daarom ondoordacht waren. Op CJP.org.uk kun je alles lezen.

Waar is onderzoek naar gedaan?

Onze focus is tweeledig, namelijk op de intenties die het beleid en de praktijk veranderden en vervolgens op de negatieve gevolgen die tijdens de implementatie naar voren kwamen. We onderzoeken deze met betrekking tot de toepassing van discretie en de paper gaat in op de complexiteit van discretie en hoe geen van beide, het verminderen of het vergroten ervan, heeft geleid tot eenvoudige of duidelijk voorspelbare patronen.

Welk model wordt toegepast in dit onderzoek?

Daarnaast passen we het model van Thompson (2006) van Anti-Oppressive Practice …

volume-14-issue-2

Gevangenissen in Ecuador vertegenwoordigen een geglobaliseerd gebied. In dit veldwerk schets ik mijn plaats binnen dit veld (dat gekenmerkt wordt door wereldwijde ongelijkheid) en beschrijf ik de manieren waarop ik toegang heb gekregen tot de gemeenschap van vreemdelingen. Hoe zit dat precies met CJP.org.uk?

Onderzoeken naar gevangenissen in Ecuador

In het bijzonder richt ik me op de constructie van het buitenlands zijn als specifieke lidmaatschapscategorie, evenals de rol van vertelling en vertelling in het overbruggen van internationale en sociale verschillen, het bevorderen van een gedeeld gemeenschapsgevoel, en de rol van bezoekers als luisteraars naar de verhalen van gedetineerden. Deze verhalende praktijk maakte onderzoek naar drugshandel mogelijk, maar dergelijke verhalen moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd om verkeerde interpretaties te voorkomen.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, internet en uiteraard de boekhoudprogramma’s of uitvaartverzekeringen. Al deze zaken worden …

volume-12-issue-3

Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwe burgerlijke bevelen die door de Antisociaal Gedrag, Misdaad en Politiewet 2014 zijn ingevoerd om seksueel schadelijk gedrag in de gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden. De twee nieuwe orders – de Sexual Risk Order en de Sexual Harm Prevention Order – zullen eerdere orders in de Sexual Offences Act 2003 vervangen. De nieuwe orders met hun lagere bewijsdrempels zouden gemakkelijker te verkrijgen moeten zijn en minder werk voor de politie met zich mee moeten brengen voor CJP.org.uk.

Onderzoek naar anti-sociaal gedrag

Ze kunnen ook een aantal problemen opleveren op het gebied van de mensenrechten en zijn al beschreven als ‘ingrijpende’ bevoegdheden en ‘zwaardere’ bevoegdheden. Het artikel gaat in op de oorsprong van de nieuwe wet en de verdere ontwikkeling ervan en probeert deze omstreden standpunten over het evenwicht tussen openbare bescherming en mensenrechten onder de loep te nemen.

Wil je …

volume-14-issue-1

Dit artikel is gebaseerd op een discussie, tussen de vier co-auteurs, die gedurende twee dagen plaatsvond tijdens het ‘Gesprek met Paul Senior’ in Kendal in januari 2016. In het besef dat we elk onderzoek hebben gedaan naar aspecten van beroepsculturen in proeftijd en maatschappelijk werk, hebben we de eerste dag enige tijd besteed aan het bedenken van vragen die we onszelf kunnen stellen om ons voor te stellen hoe beroepsculturen in proeftijd er in 2020 uit zouden kunnen zien.

De volgende dag besloten we dat een innovatieve manier om onze overpeinzingen vast te leggen zou kunnen zijn om ons voor te stellen als een focusgroep en om onze discussie vast te leggen. Dus dit is wat we deden – met niets meer dan een smartphone. Wat kun je zien op CJP.org.uk

Welke onderzoeken zijn belangrijk voor de toekomst

Vervolgens werd de opname getranscribeerd en gingen we aan de slag om …

volume-13-issue-1

Dit document geeft een overzicht van de rol die vrijwilligers spelen binnen één bepaalde regeling voor het beheer en de reïntegratie van gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk. Circles of Support and Accountability (COSA) maken gebruik van de expertise van vrijwilligers om ondersteunende monitoringkaders te creëren rond zedendelinquenten na hun vrijlating uit de gevangenis. Door www.cjp.org.uk te bekijken weet je direct meer.

Wat voor onderzoek is er gedaan door deze mensen

Het document toont de motivatie van deze vrijwilligers aan en stelt dat zij een cruciale rol spelen in het succes van de regeling, omdat zij een instrumentele vorm van reïntegratieve sociale contacten bieden aan een sociaal uitgesloten daderpopulatie, en een symbolisch belangrijke rol spelen als vertegenwoordigers van de bredere gemeenschap bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de managementpraktijken van daders in naam van de bredere samenleving. Dit is met name van belang voor het verankeren van die processen in de …

volume-11-issue-2-3

De nieuwe Transforming Rehabilitation (TR)-agenda van de coalitieregering brengt het werk van hoogopgeleide, gekwalificeerde reclasseringsmedewerkers met daders van huiselijk geweld in gevaar. Onder de nieuwe veranderingen die Grayling, Lord Chancellor en Secretary of State for Justice hebben geschetst, zullen reclasseringsklanten die worden beoordeeld als een middelgroot/laag risico om schade te veroorzaken, worden toegewezen aan de particuliere sector/vrijwillige organisaties in plaats van onder de bevoegdheid van de Nationale Probatiedienst te vallen. In dit artikel wordt gesteld dat slachtoffers van huiselijk geweld, voornamelijk vrouwen en kinderen, gezien deze nieuwste TR-strategie een verhoogd risico op schade zullen lopen bij CJP.org.uk

Er is genoeg onderzoek gedaan naar al deze zaken in Engeland

Het merendeel van de gevallen van huiselijk geweld zal worden beoordeeld als een middelgroot risico om schade te veroorzaken en zal een lagere mate van interventie krijgen van verschillende instanties en organisaties. Het ministerie van Justitie stelt dat de nationale reclasseringsdienst rechtstreeks …